Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Transparència -> Serveis i procediments

Domiciliació bancària per al pagament de tributs

Tornar Imprimir

Descripció

Domiciliar el pagament dels rebuts de determinats tributs municipals en la seua entitat financera (bancs, caixa d'estalvis...), així com anul-lar o modificar les dades bancàries obrants en l'Ajuntament.

Són domiciliables els tributs municipals de caràcter periòdic:
- Impost sobre Béns Immobles
- Impost sobre Activitats Econòmiques
- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
- Tasa arreplegada domiciliaria de fem
- Taxa mercat interior
- Taxa mercat exterior
- Taxa per entrada de vehicles (guals)

Qui el pot sol·licitar?

Els obligats al pagament de cada un dels tributs enumerats, així com els titulars del compte de domiciliació

Com realitzar el tràmit?

UNA DE LES SEGUENTS:
- Sol-licitud en les Oficines de recaptacio acompanyada, si és el cas, de la documentació assenyalada en l'apartat ''documentació a presentar'', amb incorporació a la base de dades de rebuts domiciliats de l'Ajuntament en el mateix acte. 
- Sol-licitud en la pròpia entitat financera en el moment del pagament en voluntària del rebut de venciment periòdic, amb incorporació a la base de dades de rebuts domiciliats de l'Ajuntament per mitjà del fitxer de cobraments remés per l'entitat
- Impressió del formulari de domiciliació des de la pàgina web i presentació presencialen en la Oficina de Recaptacio o en el Registre d'entra del Ajuntament, amb incorporació posterior a la base de dades de rebuts domiciliats.
- Sol-licitud per mitjà de correu electrònic indicant numere i titular del rebut, numere de compte bancari (20 digits) i titular del compte bancarii
PLAS
Es pot sol-licitar en qualsevol moment.
Si se sol-licita fins a dos mesos abans de l'inici del període de cobrament en voluntària tindrà efecte en tal període. Si se sol-licita amb posterioritat tindrà efecte en l'exercici següent.
Pot consultar els períodes de cobrament en voluntària en el Calendari del Contribuent.

Requisits

Tindre compte obert en l'entitat financera en què es pretén domiciliar

Documentació a aportar

En les Oficines de Recaptacio

- Rebut que es desitja domiciliar
- Document d'identitat de l'obligat al pagament, en el cas que es persone el mateix
- En cas de representant o autoritzat, l'escriptura de poders o autorització firmada per autoritzant i autoritzat, la còpia del document d'identitat de l'obligat al pagament i el document d'identitat del representant o autoritzat. 
- En el cas que sol¿licite la domiciliació una persona diferent del titular del rebut i no siga el seu representant o autoritzat, el document d'identitat del titular del compte
- Dades del compte de domiciliació (amb els 20 dígits). Si el compte no és titularitat del sol¿licitant o de l'obligat al pagament, l'autorització del titular per a domiciliar el pagament en eixe compte i la còpia del document d'identitat d'eixe tercer


En la seua oficina bancària:


- Rebut que es desitja domiciliar
- Document d'identitat de l'interessat i acreditació de la titularitat del compte o de la seua condició d'autoritzat

On sol·licitar-lo?

Registre d'entrada

Horari

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Contacte

Oficina de recaptacio (1 planta)

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 0 - Inmediat -

Normativa

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals

Qui tramita la sol·licitud?

Recaudación

Descàrrega d´arxius

Descargar archivo

6.03.04-Instància DOMICILIACIÓ BANCARIA
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Valenciano


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es