Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Serveis i procediments

Informe de situació tributaria

Tornar Imprimir

Descripció

Acreditar, per mitjà de certificació, la circumstància sol¿licitada per l'interessat, entre altres:
- De pagament de deutes.
- D'estar exempt en el pagament de qualsevol tribut.
- D'estar al corrent en les obligacions tributàries.
- De quota antieconòmica

Qui el pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques que requerisquen que se'ls expedisca el mencionat certificat i qualsevol altre interessat que acredite la seua condició.

Com realitzar el tràmit?

Si la sol-licitud és presencial
Arreplegar el informe en l'Oficina de Recaptació (1 planta), en el mateix moment de la sol-licitud o quan se li indique, llevat que es desitge el seu enviament per correu i així es faça constar en la sol¿licitud.
Si la sol-licitud és via correu electrònic o fax.
pel mateix mig que se sol-licite

Documentació a aportar

- Document d'identitat de l'interessat, en el cas que es persone el mateix.
- En cas de representant o autoritzat, l'escriptura de poders o autorització firmada per autoritzant i autoritzat, la còpia del document d'identitat de l'interessat i el document d'identitat del representant o autoritzat.
- Identificació, si és el cas, de l'objecte tributari sobre el qual se sol¿licita certificat

On sol·licitar-lo?

Registre d'entrada

Horari

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Contacte

Presencial, fax, correu electronic

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 0 - Inmediat -

Normativa

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals

Qui tramita la sol·licitud?

Recaudación

Descàrrega d´arxius

Et pot interessar...

banner inforatge
Portal Transparència
Carpeta Ciutadana
enllç calendari fiscal
Agenda Cultural
Banner Validacio Documents Electronics
Enlace Agricultura
Bústia ciutadana
enlace festivitats locals

Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es