Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Transparència -> Serveis i procediments

Informe de situació tributaria

Tornar Imprimir

Descripció

Acreditar, per mitjà de certificació, la circumstància sol¿licitada per l'interessat, entre altres:
- De pagament de deutes.
- D'estar exempt en el pagament de qualsevol tribut.
- D'estar al corrent en les obligacions tributàries.
- De quota antieconòmica

Qui el pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques que requerisquen que se'ls expedisca el mencionat certificat i qualsevol altre interessat que acredite la seua condició.

Com realitzar el tràmit?

Si la sol-licitud és presencial
Arreplegar el informe en l'Oficina de Recaptació (1 planta), en el mateix moment de la sol-licitud o quan se li indique, llevat que es desitge el seu enviament per correu i així es faça constar en la sol¿licitud.
Si la sol-licitud és via correu electrònic o fax.
pel mateix mig que se sol-licite

Documentació a aportar

- Document d'identitat de l'interessat, en el cas que es persone el mateix.
- En cas de representant o autoritzat, l'escriptura de poders o autorització firmada per autoritzant i autoritzat, la còpia del document d'identitat de l'interessat i el document d'identitat del representant o autoritzat.
- Identificació, si és el cas, de l'objecte tributari sobre el qual se sol¿licita certificat

On sol·licitar-lo?

Registre d'entrada

Horari

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Contacte

Presencial, fax, correu electronic

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 0 - Inmediat -

Normativa

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals

Qui tramita la sol·licitud?

Recaudación

Descàrrega d´arxius


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es